» ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ

ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਸਰਵਿਸ, ਮੁਰੰਮਤ, ਸੈਂਡਬਲਾਸਟ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ 1.888.GLASVAN ‘ਤ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਫ਼ਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

  ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ:

  ਆਖ਼ਰੀ ਨਾਂ:

  ਈਮੇਲ:

  ਈਮੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੋ:

  ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ:

  ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੈਸਵੈਨ ਗਰੇਟ ਡੇਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗਲੈਸਵੈਨ ਗਰੇਟ ਡੇਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

   

  [recaptcha id:form-syt-recaptcha]