» ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ

ਪਾਰਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ 1.888.GLASVAN ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਫਾਰਮ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ (EST ) ਈਐਸਟੀ ਤੀਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

  ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ:

  ਆਖ਼ਰੀ ਨਾਂ:

  ਈਮੇਲ:

  ਈਮੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੋ:

  ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ:

  ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੈਸਵੈਨ ਗਰੇਟ ਡੇਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗਲੈਸਵੈਨ ਗਰੇਟ ਡੇਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।